دانلود نمایشگر
دانلود نسخه اندروید دانلود نسخه ios دانلود نسخه ویندوز

انجمن رمز ایران

  • گرایش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
  • سال تاسیس 1392
  • صاحب امتیاز انجمن رمز ایران
  • آدرس اینترنتی www.isc.org.ir
دنبال کردن ناشر
كي‌ از ويژگي هاي‌ اساسي‌ جوامع درحال توسعه و پويا ، حضور پررونق‌ نهادها و تشكل هاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌ غير دولتي در عرصه فعاليت هاي علمي‌ مي باشد، نهادهايي‌ كه‌ بتوانند دركنار حكومت و با ياري مستقيم و غيرمستقيم دولت ‌، تمام‌ ظرفيت هاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌ موجود در جامعه‌ را شناسايي و ارتقاء داده و استفاده از آنها را در جهت حل مسائل مورد نظر مديريت نمايند.
در حال حاضر، انجمن ها وكانون هاي‌ علمي‌جهان‌ كه بيشتر تنيده برتارهاي اينترنت‌ هستند، توانسته‌اند با طرح ‌مسائل‌ جديد و فراتر از مباحث‌ آكادميك،‌ به‌ كانون هايي‌ براي مسئله ‌يابي و طرح راهكارهاي نوين ‌تبديل‌ شوند. از سوي‌ ديگر، انجمن هاي علمي به‌ دليل‌ برخورداري‌ از طيف‌ وسيع‌ اعضاء و ارتباطات‌ گسترده‌ علمي‌ از طريق‌ فعاليت-هايي‌ مانند‌ برگزاري ‌كنفرانس ها، سمينارهاي‌ علمي‌، انتشار نشريات‌، ارائه كارگاه هاي آموزشي و راه اندازي وب سايت هاي اطلاع رساني در نزديك‌ نمودن ‌ديدگاه هاي‌ علمي‌ و تأثيرگذاري‌ در تدوين‌ سياست‌ علمي‌ كشورها نقش بسزايي‌ داشته‌اند. از آنجا كه‌ ديوان‌ سالاري‌ كمتري‌ در اين انجمن ها حاكم‌ است‌ و فعاليت ها به صورت غير انتفاعي انجام مي-شوند، تا حدي‌ از آسيب هاي متداول در ساختارهاي پيچيده‌ اداري‌ مصون‌ هستند و اين‌ مهم‌ يك‌ نقطه‌ قوت‌ در ايفاي‌ كاركرد مؤثر انجمن هاي علمي و از جمله انجمن رمز ايران محسوب‌ مي‌شود.
در سالهاي پاياني اولين دهه از فعاليت هاي انجمن رمز ايران قرار داريم، انجمني علمي كه با كسب مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با هدف گسترش علم و فناوري رمز و امنيت فضاي تبادل اطلاعات و كمك به توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مربوطه فعاليت دارد.
انجمن رمز ايران درطي۱۰ سال گذشته توانسته است در زمينه هاي علمي، آموزشي و پژوهشي مرتبط با اهداف اساسنامه خود و در حد توان، از طريق ارائه راهكارها و برنامه هاي پيشنهادي در حوزه امنيت فضاي تبادل اطلاعات، گام هاي مؤثري براي رفع نيازمندي هاي كشور در اين حوزه بردارد و در كنار آن، خدمات متنوعي را نيز به اعضاء خود و عموم علاقه مندان به موضوعات كار انجمن ارائه نمايد.
در اين نوشتار سعي شده است كه خلاصه اي از اهم فعاليت-هاي انجمن در طي سالهاي گذشته جمع‌آوری شده و به آگاهي کلیه اعضای محترم انجمن رمز ایران، بويژه اعضاء محترم حاضر در مجمع عمومي عادي ساليانه انجمن مورخ 89/6/24 رسانيده شود.

جدیدترین نشریات این ناشر

دانلود منادی شماره 1 پیاپی 3

15000ریال

15 دانلود
منادی
دو فصل نامه علمی ترویجی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
دانلود منادی - شماره 2 پیاپی 2

15000ریال

18 دانلود
منادی
دومین شماره از دو‌‎فصل‌نامة علمی- ترویجی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات (افتا) در‌حالی منتش
دانلود منادی - شماره 1 پیاپی 1

15000ریال

20 دانلود
منادی
با گذشت یک دهه از انتشار منادی (نشریه علمی- خبری انجمن رمز ایران)، تصمیم شورای اجرائی انجمن بر این